Будь - яке мистецтво є наслідуванням природи

Мета:

 1. Максимально швидке і повне відновлення здоров’я пацієнта.
 2. Відродження хворого як особистості.
 3. Підготовка та перепідготовка його на оптимум працездатності, навчання.
 4. Допомога у досягненні фізичної, психічної, соціальної, економічної повноцінності та незалежності, на яку хворий здатен в рамках свого захворювання.
 5. Інтеграції в суспільстві.
 6. Оптимізація міжособистісних стосунків в сім’ї та соціумі.

Аксіоми:

 1. Хворий, який «пройшов через хворобу», має зберегти такий найвищий потенціал свого розвитку, який дозволить йому зайняти належне місце серед своїх співгромадян і ровесників, застосовувати свій розум, реалізувати свій талант, досягти фізичної та моральної досконалості, культурно-ціннісної рівноваги, душевної гармонії.
 2. Якість життя є головною метою реабілітації при захворюваннях, які не обмежують тривалість життя.
 3. Якість життя є додатковою метою реабілітації хворого при захворюваннях, які обмежують тривалість життя (головною метою в таких випадках є збільшення тривалості життя хворого).
 4. Якість життя є єдиною метою реабілітації хворого в інкурабельній стадії захворювання.
 5. Вивчення якості життя пацієнта може бути коректним та інформативним, якщо основою його є стандартна міжнародна методологія.
 6. Моніторинг параметрів якості життя проводиться тільки з використанням адекватних інструментів оцінки.
 7. Виконання основних завдань реабілітації для хворого важить незрівнянно більше, ніж його право залишитись на одинці з собою.
 8. Хоча право відмовитись від лікування має місце і в реабілітації, все ж пріоритетною для більшості пацієнтів є можливість навчитися жити за допомогою реабілітаційних технологій, а не помирати без них.
 9. Пацієнт недостатньо мотивований? Основна причина – депресія !
 10. Кожний позитивний і негативний стимул має свій критичний час.
 11. Реабілітація не відбувається у вакуумі, а тому визначається головними моральними критеріями: відповідальністю перед людьми, повагою людської гідності, підвищенням професійного самоусвідомлення, відмовою від насилля та обману, підтримкою раціональних рішень, популяризацією знань, благочинністю, справедливістю і нашими зобов’язаннями перед демократією, які базуються та визначаються в рамках доктрини гласності та згоди.
 12. В процесі реабілітації особлива увага приділяється проблемам дратівливості, ранимості, сексуальності (привабливості) та планування життя.
 13. Суб’єктивні переживання хворого повинен виражати сам хворий.
 14. Інформація про суб’єктивні переживання хворого в інтерпретації навіть лікаря не достатня для прийняття ряду клінічних рішень.
 15. Взаємовідносини між пацієнтом і його оточенням (в тому числі родичі, члени сім’ї, працівники медичної і соціальної сфер) доцільно будувати в рамках «дорослий – дорослий», «дорослий – дитина»
 16. «Festina lente» - поспішай повільно!
 17. Вилікування від хвороби – не еквівалент одужання.
 18. Традиційних клінічних, лабораторних і інструментальних тестів не достатньо для верифікації повного одужання, оскільки показники якості життя пацієнта в багатьох клінічних ситуаціях більш чутливі до змін в стані здоров’я, ніж традиційні лабораторні та інструментальні параметри.
 19. Поняття «інвалідність» розглядається тільки в значенні «часткової інвалідності».
 20. Доля – це не межа, на якій скінчаються зусилля, бо подолання долі – головне завдання хворого та лікаря в боротьбі за якість життя проти «смертельної філософії» фаталізму, адже життя святе.

Ефективна реалізація даної Концепції на всіх етапах у відповідності до очікувань наших пацієнтів досягається завдяки механізації процесів відновного лікування спеціалізованою технікою, тренажерами з біозворотнім зв’язком, комп’ютеризованими комплексами механотерапії, портативними системами кінезотерапії, які використовуються в провідних клініках Європи, США, Японії.

ПОЛОЖЕННЯ про лікувально-діагностичний профілактичний заклад охорони здоров’я «Науково-практичний центр нейрореабілітації «НОДУС».


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ «НОДУС»
SCIENTIFIC – PRACTICAL CENTER OF NEUROREHABILITATION ”NODUS” LTD.


Реєстраційний номер наказу № 5 орг
від 14 лютого 2017 року
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ТОВ «НПЦНР «НОДУС»
__________О.В. Кулик
14 лютого 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про лікувально-діагностичний профілактичний заклад охорони здоров’я «Науково-практичний центр нейрореабілітації «Нодус».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВ «Науково-практичний центр нейрореабілітації «Нодус». (далі Центр) створене згідно з протоколом №1 Загальних зборів учасників від 13 жовтня 2008 року та у відповідності до Статуту Товариства його головної мети і завдань.

1.1. Центр об’єднуючи стаціонар з операційною (нейрохірургічною), ерготерапевтичний стаціонар, амбулаторію, діагностичний, лікувально-консультативний, організаційно-методичний та науковий підрозділи з медичної допомоги населенню України та інших країн світу, провадить свою діяльність шляхом надання медичних послуг хворим з:

 • гострими та хронічними захворюваннями центральної, периферичної нервової системи;
 • функціональними розладами центральної та периферичної нервової системи;
 • наслідками черепно-мозкової та хребетно-спинномозкової травми різного ступеня тяжкості, травматичних ушкоджень нервів та нервових сплетень;

включаючи такі спеціальні послуги як:

 • проведення відновних, реконструктивних нейрохірургічних операцій з імплантацією різного роду стимуляторів нервових структур, магнітокерованих лікворо-шунтуючих систем.
 • диференційована нейрореабілітація хворих в стаціонарі на дому, денному стаціонарі;
 • доглядання та виходжування нейрохірургічних хворих в післяопераційному періоді в стаціонарі на дому;
 • доглядання за хворими та паліативна допомога хворим з невиліковними захворюваннями нервової системи (включаючи нейроонкологічні захворювання) та наслідками тяжких травм, які призвели до невиліковного стану пацієнта і проявляються перманентним хронічним розладом свідомості – синдромами пригніченої свідомості (перманентний вегетативний статус, перманентний стан малої свідомості, тощо) в стаціонарі на дому, стаціонарі центру;
 • послуги з медичного супроводу нейрохворих, медичного спеціалізованого автоперевезення пацієнтів/осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • виїзні мобільні консультативно-діагностичні послуги: нейрофізіологічні обстеження: комп’ютерна електроенцефалографія, електронейроміографія, дослідження викликаних потенціалів; функціональні дослідження: ультразвукова діагностика судин голови та шиї, транскраніальна ультрасонографія; кінезіологічне апаратне дослідження (автомобілі оснащені мобільною діагностичною апаратурою).
 • виїзні консультації, огляди, обстеження неврологічних та нейрохірургічних хворих на базі стаціонарів, амбулаторій інших лікувально-профілактичних установ, а також за місцем проживання хворих.
 • науково-практична співпраця зі іншими лікувально-діагностичними установами, профільними інститутами, соціальними закладам и в сфері охорони здоров’я, компетентними органами влади і контролю якості надання медичної допомоги населенню України та інших країн світу.

1.2. Центр працює у тісному контакті профільними громадськими організаціями та фондами, діяльність яких знаходиться в полі інтересів, завдань і спеціалізації Центру.

1.3. В своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, нормативно-правовими актами МОЗ України, наказами управління охорони здоров’я облдержадміністрації, даним Положенням та Статутом ТОВ «НПЦНР «Нодус».

1.4. Роботу Центру організує керівник центру – директор (він же Головний лікар), який призначається та звільнюється Загальними зборами засновників Товариства.

1.5. Посадові інструкції персоналу Центру розробляються керівниками відділів центру разом з Головним лікарем і затверджуються директором у відповідності до нормативних актів та наказів МОЗУ.

1.7. Центр може виступати замовником та здійснювати закупівлю товарів і послуг, включаючи продукти харчування (харчові суміші), медичні препарати у порядку, визначеному відповідними Законами України.

1.8. Центр функціонує як заклад із амбулаторною і стаціонарною формами медичного обслуговування з харчуванням та графіком роботи, що враховує специфіку професійної діяльності працівників галузі й затверджується директором центру.

1.9. Центр забезпечує відновне, реабілітаційне, нейрохірургічне, неврологічне лікування й профілактику з ефективним використанням наявної матеріально-технічної бази та методик/технологій комплексної терапії з методами інтенсивної терапії, нейрореабілітації, відновлювального лікування (включаючи ортезування частин тіла), нейрохірургії, загальної хірургії для чого:

 • забезпечує безперервність і повноту лікувального процесу, його належну ефективність, послідовність та взаємодію в роботі з іншими лікувально-профілактичними закладами;
 • упроваджує в установленому порядку нові ефективні традиційні й нетрадиційні методи відновлювального лікування, нейрореабілітації, нейрохірургії;
 • забезпечує, контролює повноцінне раціональне та дієтичне харчування пацієнтам;
 • забезпечує підвищення кваліфікації медичного й обслуговуючого персоналу;
 • проводить санітарно-просвітницьку роботу серед пацієнтів та обслуговуючого персоналу.

1.10. У Центрі термін лікування хворих становить не менше 10 (десяти) робочих днів. Середній термін лікування складає 90 днів. У випадку реалізації індивідуальних програм реабілітації 1 курс лікування складає 30 днів. Між курсами лікування, залежно від клінічної ситуації, може встановлюватися перерва від 1 до 28 днів для проведення санітарної обробки приміщень, зміни психологічного середовища, емоційного відпочинку пацієнта, тощо.

1.11. Центр веде статистичний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає фінансову та статистичну звітність. Порядок організації і ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається законодавством.

1.12. Кількість місць ( стаціонарні + амбулаторні) у Центрі мінімум – 50 (п’ятдесят).

1.13. В особливі часи (проведення антитерористичних операцій, надзвичайних станів) Центр на свій розсуд може надавати благодійну медичну допомогу потерпілим, пораненим і використовувати для цього благодійну допомогу інших благодійників, переорганізовуючи ресурси центру (трудові, матеріальні, фінансові).

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

2.1. Організація та надання високоспеціалізованої кваліфікованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги населенню України та іноземним громадянам, хворим з захворюваннями, функціональними розладами, травмами і їх наслідками центральної та периферичної нервової системи.

2.2. Проведення нейрореабілітації та відновлювальної терапії.

2.3. Проведення відновних, реконструктивних нейрохірургічних операцій з імплантацією різного роду стимуляторів нервових структур, магнітокерованих лікворо-шунтуючих систем.

2.4. Організація, проведення первинної та вторинної профілактики інвалідності, та ускладнень основних захворювань, з якими звертаються в Центр хворі.

2.5. Проведення експертної оцінки стану хворих.

2.6. Проведення нейроелектрофізіологічних досліджень.

2.7. Проведення функціональних, кінезіологічних, нейровізуалізаційних досліджень.

2.8. Розробка, апробація та впровадження у встановленому порядку інвазивних методів діагностики та лікування неврологічних, нейрохірургічних, нейро-ортопедичних рухових порушень.

2.9. Співпраця з медичними закладами області і країни, а також інших держав, в цілому, з питань обміну новітніми методами діагностики, лікування та профілактики неврологічних та нейрохірургічних захворювань та їх наслідків.

2.10. Організація та проведення семінарів, науково-практичних конференцій з питань нейрореабілітації хворих, нейрохірургії.

2.11. Проведення санітарно-освітньої роботи.

2.12. Проведення курсів інформації та стажування на робочому місті для лікарів та середнього персоналу зацікавлених ЛПУ України та інших держав.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАПРАВЛЕННЯ ОСІБ НА ЛІКУВАННЯ ТА ОБСТЕЖЕННЯ В ЦЕНТР

3.1. До Центру направляються особи, які за станом здоров’я та умовами праці потребують відновного, нейрореабілітаційного, нейрохірургічного, неврологічного лікування і профілактики, відповідно до кількості місць та графіку роботи.

3.2. Відбір осіб для направлення до Центру проводиться лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання та місцем останнього лікування (з України та інших країн світу).

3.3. До Центру не направляються і не приймаються особи з гострими, (або загостренням хронічних) інфекційними, психічними, венеричними захворюваннями, туберкульозом, злоякісними позацеребральними новоутвореннями, хворі на алкоголізм і тимчасово непрацездатні внаслідок якоїсь соматичної ( не цільової) хвороби.

3.4. В ході звернення пацієнта чи його офіційних представників в центр з ними письмово оформляється низка визначених діловодством центру та МОЗ України документів та форм, одними з яких є: форма КЛ-001/о - «Первинне звернення та згода на медичне втручання/медичне обслуговування», форма СА-007-1/о «Згода на комплекс медичного втручання» «Договір на надання медичних послуг». Первинна Консультація пацієнта чи послуги з діагностики/дообстеження оформляються за прощеною системою без «Договору на медичні послуги».

3.5. Пацієнти, які знаходяться на Листку тимчасової непрацездатності і госпіталізуються в центр для лікування чи обстеження повинні надати копії виданого/их листка/ів непрацездатності, і написати заяву про те, чи потребують вони продовження/видачу листка непрацездатності. Якщо такої заяви написано не було, чи пацієнт спочатку письмово відмовився від такого листка, а далі «заднім числом» затребував Лікарняний листок тимчасової непрацездатності, Центр вправі відмовити у видачі такого листка (замість нього буде видана довідка).

3.6. На підставі документа, що підтверджує часткову (повну) оплату вартості курсу лікування чи окремих послуг, відповідальною особою відділу організації і управління Центру ( рецепції) готує графік занять та процедур даного конкретного пацієнта, після чого складений графік повідомляється пацієнту, - згідно нього пацієнт щодня займається/працює в Центрі. Даний графік залежно від клінічної ситуації може змінюватися і корегуватися поточно без згоди пацієнта, але тільки після погодження з лікуючим лікарем.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Центр як незалежна юридична особа, має право брати участь у міжнародному співробітництві, яке здійснює згідно статутних цілей, можливостей та потреб.

4.2. Центр може вносити пропозиції щодо укладання угод про співпрацю у галузі охорони здоров’я, профілактики захворювань, медичної просвітницької діяльності.

4.3. Міжнародні зв’язки можуть розвиватись за рахунок власних коштів, шляхом: стажування медичних працівників, обміном працівників Центру для вивчення роботи закладів, обміну досвідом та науковою інформацією, медичною літературою тощо.

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

ЦЕНТР ФОРМУЮТЬ 4 ПІДРОЗДІЛИ: ДВА СТАЦІОНАРНИХ І ДВА АМБУЛАТОРНИХ.

Функціонує цілодобовий стаціонар (з нейрохірургічною операційною) на 12 ліжко-місць (по два місця в одній палаті). Три палати знаходяться на посту (пост на території Броварської ЦРЛ) для тяжких пацієнтів (з нестабільною динамікою основного захворювання), і три палати – на іншому посту (пост центру Ерготерапії) для відносно стабільних пацієнтів. Амбулаторна допомога представлена діяльністю Головної діагностично-лікувальної амбулаторії з адміністрацією Центру та оздоровчим підрозділом, що знаходиться на базі Броварського міського реабілітаційного центру. Всі дані підрозділи замкнені в один реабілітаційний маршрут пацієнтів, що охоплює усі етапи відновлення неврологічного/нейрохірургічного хворого. Зв’язок між підрозділами та рух пацієнтів по реабілітаційному маршруту впродовж робочого дня здійснює у присутності медичних, соціальних працівників спеціалізований медичний та службовий автотранспорт, який доставляє пацієнтів на заняття в амбулаторії з стаціонарів та інших місць перебування (потім повертає назад). Деякі заняття та процедури, залежно від клінічної мети, проводяться в окремих кабінетах, що розміщуються на території стаціонарів Центру.

ДО СТРУКТУРИ ЦЕНТРУ ВХОДЯТЬ ТАКІ ВІДДІЛИ:

5.1. МЕДИЧНИЙ ВІДДІЛ – ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

5.1.1. Консультування, діагностика, лікування, нейрореабілітація, проведення нейрохірургічних операцій, маніпуляцій (включаючи загально хірургічні) та відновна терапія, патронаж, динамічний амбулаторний нагляд.

5.1.2. Ведення всіх медичних облікових та режимних документів (спеціальних журналів, форм обліку, експертних карт).

5.1.3. Поточна оптимізація роботи підрозділу: контроль за рухом пацієнтів в середині центру, контроль за виконанням призначень лікарів.

5.1.4. Ведення медичної кадрової документації.

5.1.5. Ведення медичної статистики.

5.1.6. Експертна робота з СЕС, ГУОЗ.

5.1.7. Санітарно-просвітницька робота.

В СКЛАДІ МЕДИЧНОГО ВІДДІЛУ ПРАЦЮЮТЬ ТАКІ КАБІНЕТИ:

 • кабінет нейроелектрофізіології;
 • кабінет транскраніальної ультрасонографії
 • кабінет лікування болю;
 • кабінет функціональної терапії руки;
 • кабінет SET – діагностики та лікування;
 • кабінет кінезотерапії, механотерапії;
 • кабінет фізіотерапії, мануальної терапії;
 • кабінет процедурний;
 • кабінет кінезотерапії та вертикалізації;
 • кабінет психолога, психіатра;
 • кабінет логопеда;
 • кабінет водолікування та гідромасажу;
 • кабінет лікаря невролога;
 • кабінет лікаря нейрохірурга;
 • кабінет ерготерапії і побутової реадаптації;

5.2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВІДДІЛ ТА РЕЦЕПЦІЯ – ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

5.2.1. Оформлення пацієнтів на лікування та діагностику – ведення облікового діловодства.

5.2.2. Адміністрування і організація процесів та взаємодії підрозділів центру (диспетчер всієї вхідної та вихідної інформації) між собою та пацієнтами.

5.2.3. Створення графіку роботи центру, графіку занять, процедур у пацієнтів.

5.2.4. Асистент директора.

5.2.5. Зв’язок з усіма контрагентами (обіг документів).

5.2.6. Відповідальний за всі витратні матеріали і комплектування всіх кабінетів центру, діловодство.

5.2.7. Ведення листування з лікувальними установами по хворим, що проходять роздільну медичну допомогу (контроль комплаенса лікування).

5.2.8. Інформаційна компанія центру.

5.2.9. Ведення журналів, реєстрів, відповідальна за архів, синхронізацію паперових носіїв: історій хвороб з електронною базою Др. Елекс та Тер. Деп. по всіх хворих.

5.2.10. Ведення каси (прийом платежів).

5.2.11. Робота з документами (копіювання, сканування, факс, пошта, кур’єри).

5.2.12. Ведення внутрішньої інформаційної компанії: створює, шукає, веде тематичну санітарно-освітню роботу рецепції), виконує доручення персоналу, асистент пацієнтів.

5.2.13. Статистична робота, складання звітів.

5.3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ – ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

5.3.1. Моніторить та відповідає за належний стан медичного обслуговування пацієнтів та діяльність стаціонарів на дому, розробляє на основі аналізу діяльності пропозиції з усунення недоліків у роботі центру та практичні заходи з підвищення якості та культури медичного обслуговування пацієнтів.

5.3.2. Розробляє спільно з персоналом центру механізми підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу, програми планово-консультативних виїздів лікарів на виклики на дім до пацієнта, впроваджує в практику сучасні методи і засоби профілактики, діагностики та лікування, стандарти діагностично-лікувального процесу, протоколи медичної допомоги.

5.3.3. Несе безпосередню відповідальність за вивчення та узагальнення досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів в сфері; розробляє заходи з найшвидшого доведення передового досвіду роботи цих закладів до працівників центру.

5.3.4. Організовує систематичне вивчення та аналіз історій хвороби померлих, випадків пізньої госпіталізації, розходжень клінічних та патологоанатомічних діагнозів і на основі цих даних розробляє відповідні практичні заходи.

5.3.5. Збір, обробка, узагальнення та подання інформації за затвердженими формами в МОЗ України ГУОЗ, СЕС в Київський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики згідно графіку

5.3.6. Call-центр для пацієнтів, контроль за дотриманням реабілітаційних маршрутів кожним із них.

5.4. ГОСПОДАРСЬКО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ - ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

5.4.1. Забезпечення інженерно-технічної дієздатності матеріально-технічної бази центру, підтримка робочого та належного стану майна Центру.

5.4.2. Ефективне використання автотранспорту, догляд, обслуговування автотранспорту, контроль витрат пального, запчастин, проходження ТО.

5.4.3. Транспортні господарські завдання.

5.4.4. Транспортування (перевезення спеціальним та службовим автотранспортом) хворих, включаючи принцип «від ліжка до дверей кабінету – від дверей кабінету до ліжка»

5.4.5. Підтримування безпеки дорожнього руху при транспортуванні/перевезенні пацієнтів Центру, комунікація з центром безпеки дорожнього руху МОЗУ та Броварського департаменту ДАІ. Внутрішні навчання та підвищення кваліфікації водіїв центру.

5.4.6. Поточний ремонт Центру відповідно до процесів виробничої необхідності.

5.4.7. Фізична допомога при транспортуванні інвалідів по кабінетах.

5.4.8. Виконання поточних сервісних доручень.

УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ (ШТАТ ЦЕНТРУ)

Концепція управління та організаційно-структурного підпорядкування побудована за принципом, що провідним відділом діяльності Центру - є Медичний, всі інші відділи - виконують допоміжну функцію (часто сервісну).

Основний орган управління центру є його адміністрація, яка складається з керівників відділів на чолі з директором.

6.1. Керівник Центру:

6.1.1. Призначається та звільнюється Загальними зборами засновників Товариства.

6.1.2. Має вищу медичну освіту, спеціальність з нейрохірургії, спеціальність з організації та управління охороною здоров’я, науковий ступінь не нижче кандидата медичних наук, досвід роботи в сфері нейрореабілітології не менше 5 років, загальний стаж роботи за фахом не менше 7 років;

6.1.3. Забезпечує організацію та контроль за якістю лікувальної, консультативної та наукової роботи центру;

6.1.4. Несе відповідальність за діяльність Центру;

6.1.5. Погоджує та подає звітну інформацію до управління охорони здоров’я облдержадміністрації і Головному лікарю Броварської СЕС у встановлені для цього строки.

6.2. Штат Центру (трудовий колектив) укомплектується відповідно до наказів МОЗ України від 23.02.2000 № 33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”, від 12.03.2008 №122 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. №33” в межах діяльності, завдань та фінансування.

6.3. Головний принцип роботи колективу центру – це формування навколо кожного пацієнта Центру мультидисциплінарної команди, яка супроводжує пацієнта протягом усього реабілітаційного маршруту. Залежно від клінічної ситуації склад мультидисциплінарної команди впродовж реабілітації пацієнта може змінюватися!

В склад мультидисциплінарної команди входять:

нейрохірурги, неврологи, лікарі функціональної діагностики, фізичні реабілітологи, фізіотерапевти, інструктори ЛФК, масажисти, медичні сестри, молодші медичні сестри, психологи/психоневрологи/психіатри, логопеди, соціальні працівники.

Середній досвід роботи фахівців в сфері нейрореабілітації становить більше 5 років.

З метою консультування чи проведення якихось лікувальних маніпуляцій до команди Центру можуть додаватися фахівці інших лікувально-профілактичних установ, що залучаються у лікувально-виробничий процес на основі разових трудових договорів.

6.4. Повноваження трудового колективу:

6.4.1. Розгляд і затвердження проекту колективного договору;

6.4.2. Розгляд і вирішення питання самоврядування трудового колективу згідно із Статутом і чинним законодавством України;

6.4.3. Участь у вирішенні питань, пов’язаних з матеріальним та моральним стимулюванням продуктивної праці, заохоченням винахідницької і раціоналізаторської діяльності, порушують клопотання про представлення працівників до державних нагород.

6.4.4. Підписання Колективного договору, який укладається з метою:

 • регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин;
 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій);
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • організації оздоровлення і відпочинку працівників.
 • узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів;
 • передбачення додаткових порівняно з чинним законодавством і угодами гарантій, соціально-побутових пільг.

6.5. Документування службової діяльності Центру здійснюється відповідно до “Інструкції з діловодства – затвердженої Держкомстатом України”, а медичної – в обсязі і порядку, визначеному наказами МОЗ України, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головного лікаря Броварської СЕС Київської обл..

6.6. Консультативна допомога хворим здійснюється згідно попереднього запису та за графіком в кабінетах центру щоденно з 9.00 до 20.00, окрім суботи та неділі.

6.7. Виїзна консультативна допомога здійснюється згідно попереднього запису та за графіком вдома у хворого щоденно з 9.00 до 20.00, окрім суботи та неділі.

6.8. Виїзна консультативна допомога на стаціонари на дому здійснюється за графіком щоденно з 9.00 до 20.00, окрім суботи та неділі.

6.9. Госпіталізація в Центр в плановому порядку здійснюється за направленням лікарів консультативної поліклініки, за екстреними показаннями через приймально-діагностичне відділення – за направленням лікарів ШМД та спеціалістів обласного центру екстреної медичної допомоги. Госпіталізація з інших лікувальних закладів – за погодженням із заступником головного лікаря по медичній частині.

6.10. Показання для направлення на дообстеження та госпіталізацію в діагностичні лікувальні установи України за направлення спеціалісту Центру формуються на підставі Наказу МОЗ Україні від 17.08.2007 № 487 “Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю неврологія”, та Наказу МОЗ Україні від 13.06.2008 № 317 “Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю нейрохірургія”:

 • гостра черепно-мозкова травма та хребетна спинно-мозкова травма;
 • епістатус та стани, які йому передують;
 • об’ємні утворення та ураження головного і спинного мозку;
 • порушення ліквородинаміки, внутрішня оклюзійна гідроцефалія;
 • судинні вади та аномалії розвитку головного і спинного мозку;
 • гострі нейроінфекції вірусного та бактеріального ґенезу;
 • стани які потребують нейрохірургічного лікування;
 • гострий (підгострий) період ішемічного інсульту (інфаркту мозку);
 • гострий (підгострий) період внутрішньо-мозкового крововиливу;
 • гострий (підгострий) період субарахноідального крововиливу;
 • транзиторні ішемічні напади;
 • гостра гіпертонічна дисциркуляторна енцефалопатія;
 • невідкладні стани, які погрожують життю хворого та потребують уточнення діагнозу;
 • гострі/підгострі інтракраніальні крововиливи, незалежно від термінів з початку захворювання;
 • прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія.
 • загострення демієлінізуючих захворювань центральної нервової системи.

6.11. ОБСЯГ ДІАГНОСТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ В ЦЕНТРІ

 • Консультація лікаря центру, 1 год;
 • Консультація лікаря іншої ЛПУ на базі Центру;
 • Відеоконсультування (телемедицина) 1 год;
 • Пільгові консультації нейрохірурга (діти Броварщини);
 • Діагностичний прийом/консультація психотерапевта, 1 год;
 • Комплексний медичний огляд дитини (дитячий психолог/психотерапевт);
 • Комплексний медичний огляд дорослого (психотерапевт/невролог);
 • Сеанс індивідуальної психотерапії (поведінкова/раціональна/підтримуюча), 1 год;
 • ЕКГ, консультація кардіолога;
 • Консультація терапевта, 1 год;
 • Повне кардіологічне обстеження, включаючи УЗД серця, велоергометрію, холтер АД і холтер ЕКГ;
 • Послуга анестезіолога;
 • Забір біоматеріалів в центрі;
 • Вартість контейнерів, витратні матеріали для забору;
 • Лабораторні дослідження;
 • Підготовка проб біоматеріалів до лабораторної роботи, аналітики;
 • Лабораторні дослідження (спеціалізовані);
 • Екранована комп’ютерна електроенцефалографія з відеомоніторингом 24 к + EDF, BRAINTEST;
 • Комп’ютерна електронейроміографія (стимуляційна, інтерференційна, голчаста);
 • Дослідження функціональної активності нейросистем за допомогою викликаних потенціалів;
 • Дослідження реакції церебрального судинного тонусу на вентиляційне навантаження;
 • Виїзна комп’ютерна електроенцефалографія 24 к + EDF;
 • Діагностична транскраніальна та трансвертебральна магнітна стимуляція;
 • Транскраніальна ультрасонографія;
 • Транскраніальна ультрасонографія (пільгова ціна для дітей Броварщини);
 • Нейросонографія;
 • Дуплексне сканування судин голови та шиї;
 • УЗД один відділ;
 • Повна діагностика опорно рухового апарату Biodex 4 pro;
 • Діагностика опорно рухового апарату Biodex 4 pro, один відділ;
 • Діагностика статокоординаторних порушень Balance TR;
 • Діагностика опорно-рухового апарату СPM терапія Kinetek Br;
 • Діагностика опорно-рухового апарату СPM терапія Kinetek PF;
 • Діагностика опорно-рухового апарату СPM терапія Kinetek М;
 • Апаратна діагностична вертикалізація;
 • Діагностична вертикалізація і система Balance TR;
 • Діагностика опорно-рухового апарату та нейром’язевого контролю на системі S-E-T, комплексна;
 • Діагностика опорно-рухового апарату та нейром’язевого контролю на системі S-E-T, один відділ;
 • Холтерівський моніторинг;
 • Діагностичне локомоторне дослідження на системі THERA-vital;
 • Діагностика провідникових порушень в комплексі коротколатентних соматосенсорних викликаних потенціалів та транскраніальна і трансвертибральна магнітна стимуляція;
 • ЕМГ одиничного м’язевого волокна (джиттер);
 • Потенціали рухових одиниць на внутрішньо м’язеву стимуляцію;
 • Макро ЕМГ на стимуляцію;
 • Ліквородинамічні тести/проби;
 • Проведення фармакологічного ментального тесту та функціонального тестування пам’яті;
 • Транскраніальна доплерографія (пільгова ціна для дітей Броварщини);
 • Комп’ютерна електроміографія голчаста;
 • КЕНМГ 4К стимуляційна (пільгова ціна для Бровачан);
 • Виїзна 2К комп’ютерна електронейроміографія;
 • Кількісна КЕЕГ на основі методів нелінійної динаміки з відеомоніторингом 24 к + EDF;
 • Проведення ментального тестування вищих психічних функцій;
 • Проведення фармакологічного КЕЕГ титрування при підборі антиконвульсантів;
 • Ультразвук асоційована біопсія;
 • Дослідження екстероцептивної супресії (період мовчання);
 • Дослідження реципрокних можливостей функції м’язів в системі Ріо;
 • Електрокардіограма;
 • Діагностична функціональна терапія руки;
 • Дослідження варіабельності серцевого ритму та індексу тривожності;
 • Діагностичне дослідження на безінерційній біговій доріжці EN-Mill;
 • Діагностична велоергометрія;
 • Цифрова рентгенографія черепа, 2 проекції;
 • Цифрова рентгенографія один відділ в 2-х проекціях;
 • СКТ головного мозку оглядова;
 • СКТ головного мозку 3-D реконструкція;
 • СКТ один відділ;
 • СКТ один відділ з контрастуванням, болюсне;
 • МРТ головного мозку оглядова;
 • МРТ головного мозку дифузійний режим;
 • МРТ один відділ;
 • МРТ один відділ з контрастуванням, 1,5 - 3 ТСЛ;
 • МРТ один відділ з контрастуванням, 0,75 - 1,5 ТСЛ;
 • ОФЕКТ, сцинтіграфія;
 • Повна офтальмометрія;
 • СКТ ангіографія судин голови, шиї;
 • МРТ ангіографія судин голови, шиї;
 • МРТ пірамід скроневих кісток;
 • Проведення отоскопії;
 • Денситометрія хребта;
 • Остеоденситометрія кістково-суглобової системи;

6.12. ОБСЯГ ЛІКУВАННЯ, ЯКЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ В ЦЕНТРІ. ХАРЧУВАННЯ ХВОРИХ

Відновне лікування, медична реабілітація за індивідуальною програмою, симптоматична терапія, надання першої медичної допомоги, проводяться на підставі Наказу МОЗ Україні від 17.08.2007 № 487 “Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю неврологія”, та Наказу МОЗ Україні від 13.06.2008 № 317 “Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю нейрохірургія” та при клінічній необхідності включає:

 • базисна терапія: регуляція функції зовнішнього дихання, підтримка прохідності дихальних шляхів, при необхідності штучна легенева вентиляція; нормалізація функції серцево-судинної системи; антигіпоксична терапія; контроль метаболізму глюкози та температури; профілактика набряку мозку; осмотерапія; нейропротекція, лікування пневмонії; циститу, уретриту, пієлонефриту, обструкції дихальних шляхів, профілактика тромбозу глибоких вен та тромбоемболії легеневої артерії, ентеральне харчування, парентеральне харчування, хірургічні загальні методи лікування: некректомія, лікування ран, маніпуляції (блокади, лікування пролежнів, поверхневих трофічних розладів, інші)
 • диференційне лікування: метаболічна, вазоактивна терапія, кінезотерапія, механотерапія, фізіотерапія, антибактеріальна, протигрибкова терапія, антикоагулянтна терапія, антиагрегантна терапія, мануальна терапія, рефлексотерапія, нейротропне лікування, хімічна денервація, нейромедіаторна терапія, відновні та реконструктивні нейрохірургічні операції, імплантація стимуляторів, магніто-керованих лікворо-шунтуючих систем, ортезування частин тіла (функціональні ортези), хірургічні маніпуляції, блокади, гастростомія, трахеостомія, вентрикулостомія, ультразвукова кавітація ран, лікування ран негативним тиском, PRF терапія, пластичні операції на голові та інших частинах тіла для закриття дефектів м’яких тканин.
 • лікувальна спеціалізована програма нейрореабілітаційної допомоги хворим проводиться із застосуванням медикаментозного лікування, кінезотерапії, стимуляції м’язів, відновлення мовних порушень, когнітивних порушень, амбулаторних хірургічних маніпуляцій.

Перелік основних лікувальних послуг подано нижче:

 • Створення програми індивідуальної реабілітації 1 кл
 • Створення програми індивідуальної реабілітації 2 кл
 • Створення програми індивідуальної реабілітації 3 кл
 • Створення програми індивідуальної реабілітації 4 кл
 • Сеанс Biodeх 4 pro
 • Сеанс Balanc TR
 • СPM терапія Kinetek Br
 • СPM терапія Kinetek PF
 • СPM терапія Kinetek М
 • Нейроелектроміостимуляція, електроди звичайні, сеанс
 • Нейроелектроміостимуляція, електроди вуглецеві, сеанс
 • Нейроелектроміостимуляція, електроди міні-пластина, сеанс
 • Нейроелектроміостимуляція, електроди голчасті, сеанс
 • Нейроелектроміостимуляція, електроди пелюсткові, сеанс
 • Електросон, сеанс
 • Спірометричне заняття
 • ЛФК, одне заняття 1 год., стадіон
 • ЛФК, одне заняття 1 год., фітнес-зал
 • ЛФК, одне заняття 1 год., Центр
 • Сеанс мануальної терапії, загальний, 1 год.
 • Сеанс мануальної терапії, локальний, 1 год.
 • Педагогічне заняття реабілітолога
 • Психологічне заняття, сеанс
 • Психологічне заняття для дітей, сеанс
 • Лікувальна ритмічна транскраніальна та трансвертибральна магнітна стимуляція, сеанс
 • Лікувальна ритмічна високочастотна електромагнітна ТМС стимуляція "Нейрософт" (МД)
 • Вертикалізаційне заняття
 • Вертикалізаційне заняття з Balance TR
 • Вертикалізаційне заняття в імітаторі ходьби
 • Вертикалізаційне заняття в динамічній системі
 • Заняття з розвитком вертикалізаційної ходьби
 • Маніпуляції, ін’єкції
 • Маніпуляції, інфузії
 • Маніпуляції, інфузії з використання дозаторів
 • Маніпуляції , блокада, знеболення
 • Маніпуляції , ПХО рани одна ділянка
 • Маніпуляції , перев’язка, туалет рани, одна ділянка
 • Маніпуляції , амбулаторна операція 1 кл
 • Маніпуляції , амбулаторна операція 2 кл
 • Маніпуляції , амбулаторна операція 3 кл
 • Маніпуляції , амбулаторна операція 4 кл
 • Маніпуляції , амбулаторна операція 5 кл
 • Маніпуляції , амбулаторна операція 7 кл
 • Фізіотерапевтична процедура
 • Дієтотерапія, створення дієтичної розкладки меню
 • Кінезіотерапія на системі S-E-T, 1 сеанс, тривалість 1 год.
 • Тракція опорно-рухового апарату в системі S-E-T, один відділ, тривалість 1 год.
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія RSV , головка R 15, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія RSV, головка A 6, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія RSV, головка DI 15, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія RSV, головка D35-S , 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія V-ACTOR, головка V 10, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія V-ACTOR, головка V 25, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна вібротерапія V-ACTOR, головка V 25, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія RSV , головка R 15, + V-ACTOR, головка V 25, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія RSV, головка A 6, + V-ACTOR, головка V 25, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія RSV, головка DI 15, + V-ACTOR, головка V 25, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія RSV, головка D35-S , + V-ACTOR, головка V 25, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія комбінована RSV, + V-ACTOR, головка V 25, 1 сеанс
 • Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія комбінована RSV, 1 сеанс
 • Фізіотерапевтична процедура. Лазер. BTL
 • Фізіотерапевтична процедура. Магніт. BTL
 • Фізіотерапевтична процедура. Ультразвук. BTL
 • Фізіотерапевтична процедура. Нейроелектроміостимуляція. BTL
 • Сеанс дарсонвалізації
 • Сеанс квантової терапії
 • Сеанс для активно-пасивної реабілітації нижніх та верхніх кінцівок (THERA-vital)
 • Апаратна вертикалізація на вертикалізаційній платформі з оцінкою параметрів основних систем
 • Селективна нейром’язева інвазивна голчаста нейроелектроміостимуляція
 • NPWT-Heako, терапія ран, пролежнів, виразок
 • Селективна нейром"язева інвазивна хронічна стимуляція
 • Функціональна терапія руки
 • Ерготерапія - Armeo комплекс для бійців АТО
 • Апаратна некроктомія, дезінфекція та очищення рани (ультразвукова кавітація)
 • Апаратна некроктомія, дезінфекція та очищення рани за допомогою Sonoca 185 Soring (ультразвукова кавітація) для бійців АТО
 • Побутова активізація в найближчому оточенні пацієнта. Адаптація до перебування в сидячому положенні
 • Апаратне ліквання трофічних ран пролежнів негативним тиском з використанням тривалого встановлення абсорбційної пов’язки, сеанс
 • Скандинавська хода
 • Апаратна дозована ходьба в системі MILL & MILL TRACK
 • Апаратна тракційна платформа з ВЧ-Діаметрією та магнітним полем Mili&TRAComputer Extension
 • Ударно-хвильова терапія Piezo Wave
 • Сеанс кріотерапії
 • Латеральна терапія
 • Електрична стимуляція серединих нервів ("Нейрософт") (стовбур, кора головного мозку)
 • Інвазивна селективна стимуляція серединних нервів
 • Велоергометрія
 • Неінвазивна селективна стимуляція серединних нервів
 • Сеанс для активно-пасивної реабілітації нижніх та верхніх кінцівок (MOTOmed )
 • СPM терапія Fisiotek PF
 • Електрична неінвазивна стимуляція великогомілкового та малогомілкового нервів ("Нейрософт")
 • Заняття кінезотерапії в закритому, замкненому циклі (орбітрек)
 • Водолікувальна процедура, 1 сеанс
 • Краніосакральна терапія з елементами ЛФК
 • Дзеркалотерапія, 1 сеанс
 • Вертикалізаційне заняття в системі Goodman з елементами ЛФК
 • Водолікувальна процедура з елементами ЛФК у воді
 • Розвиток координаційної ходьби в дитячих брусях
 • CPM терапія ARTROMOT

6.13. Взаємодія між невропатологами, нейрохірургами та іншими спеціалістами забезпечується цілодобово згідно з наказом МОЗ України від 22.07.1998 № 226 «Про затвердження тимчасових галузевих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в ЛПЗ України».

6.14. У разі виникнення потреби спеціалісти Центру за погодженням директора організовують консультацію пацієнта фахівцями профільних Інститутів АМНУ України, обласних лікарень та спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

6.15. У разі необхідності лікарі Центру консультують пацієнтів інших ЛПУ України та інших країн.

6.16. Організація (готування їжі, пакування, контроль) харчування хворих, здійснюється на базі юридичного підрядника, який відповідно до замовлення Центру (дієтичного меню, дієт-розкладки) щоденно надає готові порції в одноразовій посуді з приборами, а також дегустаційні пробники для контролюючого працівника Центру (після дегустації і перевірки якості їжі робить відповідний запис в журналі Центру). Крім того:

 • продукти харчування (харчові суміші) закуповуються посередницьким типом або напряму (без посередника);
 • витрати по оплаті за доставку продуктів харчування здійснюються за рахунок коштів Центру;
 • харчування хворих проводиться відповідно до меню, що затверджується лікуючим лікарем та головним лікарем, виходячи з установлених норм фізичних індивідуальних потреб (калорійності).
 • Центр зберігання приготовлених продуктів іжї (порцій) не проводить. Порції, які не були використані пацієнтом в день харчування, та залишки їжі утилізуються згідно санітарних норм.

7. ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ ЦЕНТРУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ

В центрі представлене обладнання провідних світових виробників:
 • KINETEC S.A. (Франція)
 • BIODEX MEDICAL SYSTEMS, INC (Сполучені Штати Америки)
 • МEDICA Medizintechnik Gmbh (Німеччина)
 • TOSHIBA, MEDICAL SYSTEMS (Японія)
 • STORZ-MEDICAL (Швейцарія)
 • DX SYSTEMS (Україна)
 • MEDEN-INMED Sp. z o.o. (Польща)
 • GULDMANN Inc. (Данія)
 • DHOLLANDIA (Бельгія)
 • SÖRING Gmbh (Німеччина)
 • INNOMED MEDICAL Inc. (Угорщина)
 • BMT MMM GROUP (Німеччина, Чехія)
 • B|BRAUN (Німеччина)
 • INTER ATLETIKA (Україна)
 • FLEXI-BAR ( Великобританія)
 • XCO-TRAINER (Великобританія)
 • WEINMANN MEDICAL TECHNOLOGY (Німеччина)
 • BIOMED (Росія)
 • OSD (Італія)
 • ELMI (Латвія)
 • NEUROSOFT (Росія)
 • NAUSICAA AKS (Франція)
 • DR. MACH GmbH & Co. KG (Німеччина)
 • ВИСМА-ПЛАНАР (Білорусь)
 • MEDIZIN ELEKTRONIK LUNEBURG (Німеччина)
 • ENFRAN-NONIUS (Нідерланди)
 • FAMED Lodz S.A. (Польща)
 • EUROPA BXP (Німеччина)
 • JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY Co., Ltd (Китай)
 • BMT MEDICAL TECHNOLOGY s.r.o. (Чехія)
 • МЕДИНДУСТРИЯ СЕРВИС (Білорусь)
 • HOCOMA (Швейцарія)
 • ZIMMER MEDIZINSYSTEME (Німеччина)

Основні роботизовані комплекси та компю’теризовані пристрої з біологічно-зворотнім зв’язком, а також механізовані системи, за допомогою яких в центрі проводиться реабілітація:

 • Пристрій для вертикалізованої реабілітації Balance Trainer (Medica medizintechnik Gmbh, Німеччина);
 • Пристрої для ранньої реабілітації BREVA, MAESTRO і PERFORMA (Kinetek, Франція);
 • Комплекс механотерапії біозворотнього звʼязку Biodex 4 pro (Biodex Medical System,Inc., США) асоційований з електричним мобільним стельовим піднімачем GH3 (Данія) (вантажопідйомність до 200 кг).
 • Прилад для реабілітації у вертикальному положенні пацієнтів з парезом або паралічем нижніх кінцівок Імітатор ходьби РІО (Meden-Inmed Sp.z o.o., Польща)
 • Пристрій для активно-пасивної реабілітації нижніх та верхніх кінцівок THERA-Vital (Medica medizintechnik Gmbh, Німеччина);
 • Система високочастотної діаметрії MiLi в комплексі з системою апаратної дозованої тракції TRAComputer) для здійснення тракції шийного, грудного та поперекового відділу хребта, а також кінцівок (Medizin elektronik Luneburg, Німеччина);
 • Безінерційна бігова доріжка EN-Mill, що дає можливість мінімізувати навантаження на суглоби та в найкоротші строки досягти видимого результату. (Enfran-Nonius, Нідерланди)
 • Найсучасніша система кінезотерапії REDCORD® (Neurac, Норвегія), що включає не тільки динамічну платформу, але і 3-х секційний стіл TERAPEUTA (Meden-Inmed Sp.z o.o., Польща) з електроприводами для найкомфортнішого виконання реабілітаційних вправ.
 • Реабілітаційний комплекс для функціональної терапії верхніх кінцівок у 3D робочому просторі із зворотнім зв’язком Armeo Spring (Hocoma, Швейцарія), використання даної технології пропонує цілеспрямовані інтенсивні індивідуальні заняття із завданнями різної складності, які мотивують пацієнта для досягнення найкращих результатів та значно скорочує період індивідуальної реабілітації з високим рівнем результативності.
 • Тренажер для функціональної терапії верхніх та нижніх кінцівок для пацієнтів з порушенням функцій опорно-рухового апарату MOTOmed VIVA2 (Medizintechnik, Німеччина). Застосовують для хворих з м’язевою контрактурою, паралічем, для людей, які перенесли інсульт, з травмами хребта. Апарат дозволяє покращити кровопостачання, зняти м’язеві спазми та запобігти атрофії м’язів.
 • Мультифункціональне ліжко з системою зважування MULTICARE LINET BED ( LINET, Czech Republic)- інноваційний 3-х елементний догляд за лежачими хворими – з функцією латеральної терапії (зменшує ризик інфекцій дихальних шляхів), поліпшення безпеки та комфорту пацієнта, профілактика та загоєння пролежнів.

***Дані системи працюють в двох основних режимах: діагностичному і лікувальному.

Крім специфічної нейрофункціональної діагностики, на високому технологічному рівні в центрі представлена і нейроелектрофізіологія.

Центр володіє унікальною екранованою кабіною, яка створена для точного вивчення біоелектричних властивостей головного мозку за допомогою 24-х канального комп’ютеризованого електроенцефалографа BRAINTEST (DX-system), асоційованого з системою оцінки зовнішнього дихання SPIROCOM та професійним відеомоніторингом.

Методика, що використовується нашими фахівцями при діагностиці рівня біоелектричної активності головного мозку передбачає реєстрацію сигналів в стані фізіологічного сну, бадьорості, медикаментозного сну, тому в екранованій кабіні розміщене спеціальне функціональне крісло, яке трансформується в функціональне ліжко, що дозволяє протягом доби чи певного тривалого часу проводити запис електроенцефалограми будь-яким пацієнтам.

Інновацією проведення діагностики біоелектричної активності головного мозку наших пацієнтів є використання стаціонарної та мобільної комп’ютерної електроенцефалографії з підтриманням EDF + - протоколу обміну даних та ресурсом обробки сигналів за допомогою програмного комплексу NeuroResearcher® Innovation Suite (Швейцарія-Україна) – в складі 6 інноваційних інструментальних засобів:

 1. NeuroResearcher® - Basic®;
 2. NeuroResearcher® - Spectra®;
 3. NeuroResearcher® - Multi-Dimensional Linear Analysis®;
 4. NeuroResearcher® - Chaos® (Multi-Dimensional Non-Linear Analysis®);
 5. NeuroResearcher® - Basic® + Cardio-Tension-Test® Basic®;
 6. Cardio – Tension-Test - Chaos®.

Останні два модулі використовуються фахівцями нашого центру для аналізу ЕЕГ та варіабельності серцевого ритму хворих, які перебувають у комі та з апалічним синдромом.

Високотехнологічний діагностичний потенціал кабінету нейроелектрофізіології створюють також два інші апаратні комплекси, які працюють в асоційованому і роздільному режимах. Це - надточний цифровий електронейроміограф останнього покоління "Нейрософт" (Росія) та найсучасніший апарат транскраніальної магнітної стимуляції Нейро-МС/Д "Нейрософт" (Росія).

Транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС) – неінвазивна безболісна методика, яка на сьогоднішній день широко використовується для стимуляції центральної нервової системи. Стимуляція спрямована на зміну функціонального стану структур, на які націлене вплив.

Примітна особливість апарату Нейро-МС / Д ( «Нейрософт» Росія) - можливість проведення транскраніальної стимуляції не тільки з діагностичною, але і з терапевтичною метою. Блок охолодження, що входить до складу даного мультифункціонального комплексу, дозволяє проводити тривалі лікувальні дії (у тому числі ТМС з високою частотою та інтенсивністю) без перегріву індуктора і шкоди для пацієнта.

ТМС застосовується для складної апаратної реабілітації хворих різного віку з важкими захворюваннями і розладами нервової системи, особливо, які проявляються поєднаними психічними та руховими порушеннями.

Кабінет кінезотерапії додатково оснащений комп’ютеризованим електроміографом M-test Neuro (EMG), який знаходиться в робочій зоні механотерапевтичного комплексу Biodex.

Процедурний кабінет окрім засобів і приладів для амбулаторних хірургічних маніпуляцій, оснащений пристроєм екстракорпоральної ударно-хвильової терапії MASTER-PULS MP 200 (Storz-Medical Швейцарія) з аплікаторами RSV та V-ACTOR, а також пристроєм електростимуляції і електротерапії ЕСКУЛАП (Росія).

В центрі проводиться транскраніальна ультрасонографія і доплерографії судин голови, шиї, кінцівок, тому відповідний кабінет обладнаний найсучаснішим апаратом ультразвукової діагностики Nemio XG (Toshiba, Medical Syst.,. Японія).

Центр забезпечує пацієнтів центру постільною білизною та засобами санітарії і гігієни.

Залежно від типу догляду нами встановлено два види госпіталізації в стаціонар центру:

 1. Госпіталізація неповнолітнього пацієнта з одним родичем чи іншою особою, яка буде здійснювати поточний догляд за пацієнтом у продовж всього періоду лікування;
 2. Госпіталізація тільки пацієнта – догляд здійснює окремий працівник центру.

Відповідно до індивідуальної програми пацієнт у супроводі медичного персоналу транспортується спеціальним автотранспортом на заняття в кабінети центру, після завершення яких, знову ж у супроводі медичного персоналу повертається назад, в палату, під нагляд чергової медичної сестри та соціального працівника.

Структура медичних послуг в центрі така, що ми здійснюємо транспортування своїх хворих власним спецавтотранспортом.

Парк спеціального автотранспорту представлений:

 • Автомашиною швидкої медичної допомоги "Клас В" на базі Mersedes Sprinter; Автомобіль укомплектований мобільною нейродіагностичною технікою.
 • Автомашиною швидкої медичної допомоги "Клас В" на базі Mersedes Sprinter, обладнаною пасажирським електро-гідравлічним ліфтом-погружчиком виробництва Голандія для пацієнтів на інвалідних візках різної модифікації і ваги. Автомобіль створений і укомплектований усім необхідним для далеких поїздок, має в своєму кузові систему автоматичної пересадки пацієнтів будь-якої ваги в стаціонарні комфортні крісла.
 • Автомашиною швидкої медичної допомоги "Клас В" на базі Mersedes Sprinter, Автомобіль обладнаний пасажирським електрогідравлічним ліфтом-навантажувачем виробництва Голландія для пацієнтів на інвалідних колясках. Автомобіль створено і укомплектовано для перевезення 1-го, 2-х або 3-х пацієнтів на візках одночасно.
 • Автомашиною швидкої медичної допомоги "Клас А" на базі DIMLER CHRYSLER VITO, обладнаною мобільним пасажирським електро - гідравлічним ліфтом – погружчиком виробництва Голандія для пацієнтів на інвалідних візках, каталках; автомобіль створювався для міжлікарняного транспортування пацієнтів, та поїздок на короткі дистанції.
 • Санітарним автомобілем на базі УАЗ;
 • Службово-оперативним автомобілем на базі Lanos ZAZ-Daewoo.

8. ФІНАНСОВА І ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

8.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штам, допоміжні печатки «Адміністратор», «Для довідок», «Архів», офіційні бланки та інші.

8.2. Утримання Центру здійснюється за рахунок власних коштів та коштів його засновників та інших джерел, передбачених чинним законодавством (Пункт 5.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N84/299/192 від 13.04.2004 ).

8.3. За рахунок коштів та додаткових надходжень від діяльності центрі у частині надання платних послуг та інших надходжень, здійснюватиметься: ремонт приміщень і обладнання, поліпшення матеріально-технічної бази, благоустрою території центру, послуг з теплопостачання, енергопостачання, водопостачання та інших комунальних послуг, охорона, абонентна плата за користування телефонами тощо, придбання кухонного обладнання, м’якого інвентарю, медичного устаткування, інструментарію, дрібного медичного інвентарю, медичної апаратури, пломбувального та інших розхідних матеріалів, дезінфекційних і миючих засобів, канцелярських товарів, офісних меблів, витрат на обслуговування та ремонт медичної апаратури й кухонного обладнання, транспортних витрат на доставку продуктів харчування і медикаментів, проведення обов’язкових періодичних медичних обстежень працівників центру, виготовлення бланків, листівок, буклетів, банерів, рекламних продуктів, тощо, обстеження робочих місць відповідно до нормативних документів, метрології.

8.4. Кошти, отримані від реалізації послуг, надходження від оренди, благодійних внесків тощо, можуть виділятись на утримання додаткових штатних одиниць, стимулювання праці персоналу, матеріально-технічної модернізації Центру, відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

8.5. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства в залежності від обраної організаційно-правової форми Центру, а саме «Товариство з обмеженою відповідальністю» (Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 84/299/192 від 13.04.2004 ).

8.6. Центр відповідно до своїх установчих документів має право в порядку, передбаченому чинним законодавством, утворювати для забезпечення трудової зайнятості інвалідів структурні підрозділи без права юридичної особи - промислові міні-виробництва, підсобні господарства, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці з належним інвентарем, обладнанням, транспортом, що здійснюють господарську діяльність (Пункт 5.3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 84/299/192 від 13.04.2004).

8.7. Професійні, економічні і виробничі відносини Центру з державними й недержавними іншими підприємствами здійснюються на підставі договорів, які укладаються директором Центру.

8.8. Планування, облік, калькуляція собівартості послуг, які надаються Центром, продукції, яка виробляється у виробничих структурах Центру, здійснюються відповідно до порядку, встановленого і врегульованого чинним законодавством.

9. КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

9.1. Контроль за якістю професійної, медичної та соціальної реабілітації хворих здійснюють компетентні регіональні органи охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України разом з організаційно-методичним відділом та адміністрацією Центру.

9.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводиться планово 1 раз на рік Аудиторською організацією на умовах договору, а також позапланово на потребу засновників центру, фінансово-податковими органами відповідно до чинного законодавства України.

В Центрі розроблена комплексна система контролю і управляння якістю, яка сертифікована органами Державного контролю якості товарів і послуг: Державне підприємство «Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»).

СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

10.1. Додаткові права та особливості діяльності Центру.

10.1.1. Центр має право відкривати відокремлені підрозділи у порядку, визначеному законодавством у сфері охорони здоров’я. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого Центром, як закладом охорони здоров’я.

10.1.2. У порядку, передбаченому законодавством, до Центру, як закладу охорони здоров’я можуть бути приєднані інші заклади охорони здоров’я, як відокремлені підрозділи без створення юридичної особи. Такі відокремлені підрозділи приєднуються до закладу охорони здоров’я, як його структурні підрозділи і діють відповідно до типового положення про заклад охорони здоров’я до якого вони приєднались.

10.1.3. Центр має право надавати медичні послуги спільно з іншими закладами охорони здоров’я шляхом надання у використання обладнання, залучення медичних працівників, використання приміщень, тощо.

10.1.4. При спільному наданні медичних послуг між такими закладами охорони здоров’я укладається угода, де фіксується участь кожної сторони та відповідальність кожної із сторін. Розподіл витрат, пов’язаних з наданням медичних послуг, та одержаних доходів між учасниками угоди встановлюються окремим протоколом до цієї угоди.

10.1.5. При укладанні договорів щодо надання медичних послуг між суб’єктами, що здійснюють купівлю медичних послуг, визначаються послуги, що надаватимуться спільно за участю кількох закладів - постачальників медичних послуг.

10.1.6. Центр на підставах, передбачених законодавством має право здійснювати діяльність, що не відноситься до медичної допомоги або платних послуг у сфері охорони здоров’я, відповідно до законодавства, що регулює суспільні відносини у відповідній сфері. До таких видів діяльності може бути віднесена господарська діяльність, не заборонена законодавством.

10.1.7. Вид немедичної діяльності, що здійснюється Центром, обов’язково зазначена в його установчих документах, а її провадження не повинно створювати перешкод для надання медико-санітарної допомоги населенню.

10.1.8. Центр має право сформувати свою мережу закладів охорони здоров’я, необхідних для забезпечення населення певних адміністративно-територіальної одиниць України в медико-санітарній допомозі, для цього його адміністрація звертається до відповідних органів виконавчої влади за поданням органів місцевого самоврядування.

10.1.9. Критеріями для формування мережі закладів охорони здоров’я є потреби населення адміністративно-територіальної одиниці у відповідних видах медичних послуг, які надає Центр, де відсутня транспортна інфраструктура та пов’язана з нею можливість забезпечення вчасного подання такої медико-санітарної допомоги.

10.2. Умови укладання договорів на надання медичних послуг.

10.2.1. Істотними умовами договору про надання медичних послуг є:

10.2.1.1. Предмет договору - обсяги медичних послуг та їх види (амбулаторна консультативна допомога, реабілітація в Центрі та/або в стаціонарі вдома, вторинна і третинна), що можуть надаватися Постачальником/Виконавцем медичних послуг згідно із його Статутом, Положенням про надання медичних послуг, Ліцензією МОЗУ відповідно до стандартів медичної допомоги, а саме:

10.2.1.2. Медичного консультаційного обслуговування Пацієнта з питань відновного лікування, реабілітації, загально-зміцнюючого та оздоровчого лікування.

10.2.1.3. Дообстеження Пацієнта методами інструментальної та лабораторної діагностики;

10.2.1.4. Диференційної діагностики основного захворювання Пацієнта з іншою патологією, яка проявляється подібною клінічною симптоматикою;

10.2.1.5. Встановлення основного діагнозу захворювання згідно МКБ 10;

10.2.1.6. Розробки індивідуальної програми відновного лікування та реабілітації Пацієнта, надалі «Програма» – процесу та пов’язаного з ним комплексу заходів, – метою якої є профілактика і можливе попередження інвалідності в період лікування захворювання і допомога Пацієнту в досягненні максимальної фізичної, психічної, професійної, соціальної та економічної повноцінності, на яку він - Пацієнт буде здатен в рамках існуючого захворювання, зазначеного в основному діагнозі консультативного висновку спеціаліста - форма 028/о та картці амбулаторного хворого – форма 025/о.

10.2.1.7. Проведення лікування та реабілітації ( в тому числі виконання процедур, маніпуляцій, проведення занять кінезотерапії, лікувальної фізкультури, сеансів масажу) Пацієнта згідно розробленої індивідуальної програми відновного лікування та реабілітації.

10.2.1.8. Диспансерного нагляду за Пацієнтом.

10.2.1.9. Санітарно-просвітницької роботи з Пацієнтом.

10.2.2. Ціна договору - вартість обсягу узгодженого переліку медичних послуг.

10.2.3. Строк дії - договір про надання медичних послуг укладається щорічно.

10.2.4. Місце надання послуг - за місцем розташування Постачальника/Виконавця медичних послуг включаючи адресу вказану Замовником послуг, якщо мова йде про надання медичних послуг в стаціонарі на дому у пацієнта.

10.2.5. Умови розподілу між сторонами ризиків, пов’язаних з можливим перевищенням планових витрат при наданні медичної допомоги.

10.2.6. Правила вирішення спорів, що виникають між сторонами під час виконання умов договору про закупівлю медичних послуг.

10.2.7. Постачальник/Виконавець медичних послуг має право укладати договори про надання медичних послуг з одним і більше замовниками. Замовники мають право укладати договори про надання медичних послуг з одним і більше Постачальником/ Виконавцем

10.2.8. Умови договору про надання медичних послуг зберігають свою силу на весь строк, встановлений у договорі.

10.2.9. Центр, як Постачальник/Виконавець медичних послуг не може бути примушений до надання допомоги, яка не визначена умовами договору, або притягнутий до відповідальності за ненадання видів допомоги та медичних втручань, які не включені до переліку таких, що надаються згідно з умовами договору за винятком випадків, які кваліфікуються як невідкладні, і при яких затримка у наданні допомоги або ненадання такої допомоги загрожують смертю пацієнта або незворотним враженням систем і органів хворого або постраждалого.

10.2.10. Порядок взаєморозрахунків між Постачальникам/Виконавцем медичних послуг визначається умовами договору на надання медичних послуг та чинним законодавством

10.3. Організація надання медичних послуг в стаціонарі на дому у пацієнта.

10.3.1. Стаціонар вдома організовується за ініціативи Виконавця робіт за договором надання медичних послуг для здійснення тривалої, безперервної, кваліфікованої/ спеціалізованої медичної допомоги в домашніх умовах хворим при відсутності необхідності або можливості госпіталізації за умов щоденного медичного нагляду.

10.3.2. Основні завдання стаціонару включають:

10.3.2.1. Проведення заходів щодо діагностики та лікування/реабілітації профільних хворих, доліковування, доглядання, виходжування після виписки із стаціонару.

10.3.3. Відбір хворих для лікування в стаціонарі вдома здійснює лікар-консультант Центру за погодженням із керівником відділу/директором Центру.

10.3.4. Керівництво стаціонаром вдома здійснює керівник медичного відділу центру.

10.3.5. Режим роботи стаціонару вдома визначається керівником медичного відділу Центру, виходячи із потреб хворих та з урахуванням можливостей закладу.

10.3.6. Забезпечення лікарськими засобами хворих для лікування у стаціонарі вдома може здійснюватися за рахунок коштів Виконавця або Замовника медичних послуг згідно основного договору чи третьою стороною, якщо це визначено в умовах договору.

10.3.7. У випадку несприятливого перебігу захворювання хворого зі стаціонару на дому госпіталізують у профільне відділення профільного лікарняного закладу шляхом за діяння служби невідкладної медичної допомоги.

10.3.8. При потребі лікуючий лікар залучає до обстеження і лікування хворого лікарів-спеціалістів і діагностичні кабінети Центру, в складі якого функціонує стаціонар вдома, або за домовленістю – інших лікувально-профілактичних закладів.

10.3.9. Медична облікова документація стаціонару вдома:

10.3.9.1. карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома ( ф. 003-2/о), яка заповнюється згідно із наказом МОЗ України від 03. 07. 2001;

10.3.9.2. медична карта амбулаторного хворого (ф. 025/о), де лікуючий лікар і медична сестра стаціонару вдома щоденно до одужання дитини записують динаміку стану її здоров’я та лікувально-діагностичних заходів, а лікарі-спеціалісти здійснюють запис з рекомендаціями в день проведення консультації пацієнта.

10.3.9.3. журнал обліку перебування в денному стаціонарі та стаціонарі вдома (ф. № 001-3/о).

10.3.10. Звіт про роботу стаціонару вдома подається у встановлені терміни і у встановленому порядку.

10.3.11. На час перебування хворого в стаціонарі вдома, хворому або особі, яка здійснює догляд за ним, видається довідка установленому порядку.

10.3.12. За певних клінічних ситуацій, на підставі письмового звернення лікуючого лікаря, керівник медичного відділу Центру звертається у регіональний державний амбулаторно-поліклінічний заклад для проведення спільного засідання лікарсько-консультативної комісії, яка проходить вдома у хворого у встановленому порядку. Витрати, пов’язані з цим додатково погоджуються з Замовником і покладаються на нього.

10.4. Визначення основних термінів, які використовуються в діяльності Центру.

Терміни вживаються у такому значенні:

10.4.1. Договір про надання медичних послуг -- письмова угода між замовником медичних послуг (для себе чи третьої особи на правах і умовах визначених чинним законодавством), що діє в інтересах пацієнта (третіх осіб), та постачальником медичних послуг, яка визначає умови надання медичної допомоги;

10.4.2. Купівля медичних послуг - процедура придбання медичних послуг замовником для потреб відповідно до договору надання медичних послуг;

10.4.3. Замовник медичних послуг – особа фізична/юридична, що є розпорядником коштів, або заклад охорони здоров’я, який закупає медичні послуги в іншого постачальника медичних послуг у порядку встановленому законодавством;

10.4.4. Мережа закладів охорони здоров’я - сукупність закладів охорони здоров’я на території однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць для надання населенню медико-санітарної допомоги;

10.4.5. Профіль закладу охорони здоров’я - ознака закладу охорони здоров’я, що визначається перевагою одного виду надання медичної допомоги з урахуванням нозологічних форм захворювання, способу лікування;

10.4.6. Постачальник/Виконавець медичних послуг — зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична чи фізична особа, якій надано право надавати медико-санітарну допомогу і яка надає медичні послуги відповідно до договір про надання медичних послуг;

10.4.7. Спеціалізація закладу охорони здоров’я - законодавчо визначне право закладу охорони здоров’я здійснювати медичну або фармацевтичну практику відповідно до ліцензійних умов, закріплених в його установчих документах;

10.4.8. Тип закладу охорони здоров’я - категорія закладів охорони здоров’я, об’єднаних за характерними ознаками (відповідно до контингенту пацієнтів, форми організації надання медичної допомоги медичного обслуговування, захворювання тощо);

10.4.9. Типове найменування закладу охорони здоров’я - найменування закладу охорони здоров’я, що відображає сукупність загальних характерних ознак надання медико-санітарної допомоги населенню закладом охорони здоров’я і яке обов’язково зазначається в його установчих документах;

10.4.10. Положення про заклад охорони здоров’я - обов’язковий до виконання нормативний документ, в якому подається зразок оформлення положення про конкретний тип закладу охорони здоров’я з визначенням його правового статусу і регламентуванням його діяльності, включаючи виробничі взаємовідносини.

Підготував
Директор
Кандидат медичних наук
_______________ О.В. Кулик

Донині в Нодусі діє Благодійний проект реабілітаційного лікування поранених в зоні АТО військовослужбовців та добровольців
Постковідна
нейропсихологічна реабілітація
УВАГА!
Відвідувачам та пацієнтам!